Miến trộn Japchae Hàn Quốc là một trong những món ăn cung đình dâng vua nay...