Chua, cay, mặn, ngọt đều có mặt đầy đủ ở cánh gà rán Yangnyeom Tongdak vì...